Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden United Knowledge

United Knowledge B.V., handelend onder de namen United Knowledge,  United Knowledge Ideegeneratie, hanteert vanaf 1 mei 2013 de volgende algemene voorwaarden. Met deze voorwaarden vervallen alle eerdere voorwaarden.

 

Artikel 1: definities

 

 1.  
  1. United Knowledge: de besloten vennootschap United Knowledge B.V. gevestigd te Amsterdam, handelend onder de namen United Knowledge en United Knowledge Ideegeneratie.

  2. Cliënt: de rechtspersoon, onderwijsinstelling of de persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met wie United Knowledge een overeenkomst sluit.

  3. Overeenkomst: de situatie waarin United Knowledge zich verbindt tot het leveren van diensten en producten en Cliënt zich verbindt de levering van die diensten en producten te aanvaarden.

  4. Password: een – in combinatie met Gebruikersnaam unieke – indentificatiecode nodig voor de toegang tot webapplicaties.

  5. Gebruikersnaam: een – in combinatie met Password unieke – identificatiecode nodig voor de toegang tot webapplicaties.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

 

 1.  
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waarbij United Knowledge goederen en/of diensten aan Cliënt levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de schriftelijke afspraken tussen United Knowledge en Cliënt. Hetgeen schriftelijk tussen United Knowledge en Cliënt is overeengekomen prevaleert boven deze algemene voorwaarden i het geval deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk afwijken van het in de schriftelijke overeenkomst bepaalde.

  3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de Cliënt binden United Knowledge niet, behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover United Knowledge de toepassing van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

Artikel 3: offerte

 

 1.  
  1. Alle aanbiedingen en offertes van United Knowledge zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte van United Knowledge een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft United Knowledge het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door United Knowledge. Worden de wijzigingen mondeling door Cliënt opgegeven, dan komt het risico dat deze wijzigingen niet of niet juist ten uitvoer wordt gelegd voor rekening van de Cliënt. Eventuele meerkosten ten gevolge van een aanvaarde wijziging komen ten laste van Cliënt.

  3. De door United Knowledge opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft niet tijdige levering Cliënt geen recht op schadevergoeding, ontbinding, opschorting of staking van enige verplichting jegens United Knowledge. United Knowledge spant zich wel altijd in de door United Knowledge en Cliënt beoogde levertijden aan te houden.

 

Artikel 4: tarieven & betaling

 

 1.  
  1. United Knowledge is gerechtigd door middel van een kennisgeving op schrift, per email, of via de website www.unitedknowledge.nl op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door United Knowledge kenbaar gemaakte aanpassing van haar tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

  2. Cliënt dient de facturen integraal te voldoen binnen twee weken na factuurdatum.

  3. Indien Cliënt geheel of gedeeltelijk niet binnen de onder 5.2 bedoelde termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij zonder voorafgaande sommatie of in gebrekestelling in verzuim.

  4. Reclame omtrent facturen moet binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij United Knowledge worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Cliënt zijn rechten ter zake verloren.

  5. Behoudens tegenbewijs zijn gegevens uit de administratie van United Knowledge beslissend.

  6. Vanaf de datum van verzuim is Cliënt een toeslag op het factuur bedrag verschuldigd. Deze toeslag is gelijk aan de wettelijke rente. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag. Wanneer United Knowledge aantoont dat zij ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door Cliënt in aanmerking. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende factuur. Declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in- als buitenrechteijk, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten dienen alsdan door opdrachtgever te worden voldaan.

  7. Indien United Knowledge genoodzaakt is tot het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van Cliënt, komen deze kosten voor rekening van Cliënt overeenkomstig de tarieven vastgesteld door De Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kosten zijn ook verschuldigd indien een ingediende een dergelijke aanvrage wordt ingetrokken.

 

Artikel 5: webapplicaties & hosting

 

 1.  
  1. Cliënt is gehouden om bij het gebruik van webapplicaties de instructies en handleidingen van United Knowledge op te volgen.

  2. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van de Gebruikersnaam en het Password.

  3. Het is United Knowledge toegestaan de Gebruikersnaam en/of het Password te wijzigen, indien dit naar oordeel van United Knowledge noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de webapplicatie.

  4. Het is Cliënt niet toegestaan de Gebruikersnaam en/of het Password te wijzigen, indien dit naar oordeel van United Knowledge noodzakelijk is in het belang van het functioneren van een webapplicatie.

  5. Het is Cliënt niet toegestaan activiteiten te ondernemen (waaronder tevens begrepen het gebruik van software) welke de beschikbaarstelling van diensten en/of producten aan andere Cliënten zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.

  6. Het is Cliënt niet toegestaan websites of webapplicaties gehost door of vanwege United Knowledge of (gedeeltelijke) toegang tot servers mogelijk gemaakt door United Knowledge te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de Netiquette. Hieronder wordt mede begrepen:

 • Het verspreiden van informatie in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving;

 • Het verspreiden en/of toegankelijk maken van pornografie;

 • Het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 1.  
  1. Indien Cliënt handelt in strijd met artikel 5.4 of 5.5 van deze algemene voorwaarden verbeurt hij een direct opeisbare boete van 10.0000,=. Deze boete laat onverlet het recht van United Knowledge de terzake veroorzaakte schade bij United Knowledge of derden op de desbetreffende Cliënt te verhalen.

  2. United Knowledge draagt zorg voor de beschikbaarheid van websites, webapplicaties gehost bij of vanwege United Knowledge en de (gedeeltelijke) toegang tot servers verstrekt door United Knowledge, waarbij zij er zich voor inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. United Knowledge kan beschikbaarheid niet te allen tijde garanderen, aangezien dit mede afhankelijk is van de diensten van derden.

  3. United Knowledge is niet veranwoordelijk voor het functioneren van de telecommunicatie- en datacommunicatie infrastructuur alsmede de bijbehorende programmatuur en apparatuur noodzakelijk voor het gebruik van webapplicaties en toegang tot (web)servers. Cliënt draagt zorg voor eigen voorzieningen (zoals Internet-toegang) teneinde gebruik te kunnen maken van webapplicaties en toegang tot (web)servers, Cliënt is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid daarvan.

  4. Een storing in de beschikbaarheid van (web)servers, webapplicaties en websites wordt door United Knowledge opgeheven, behoudens voorzover het niet een storing in de telecommunicatie- en datacommunicatie infrastructuur of de programmatuur en apparatuur van Cliënt betreft, dan wel uitval van elektriciteit betreft. Indien de storing een gevolg is van onoordeelkundig gebruik van webapplicaties of (web)servers door Cliënt, danwel te wijten is aan een handelen of nalaten in strijd met deze algemene voorwaarden, komen de kosten van de storingsopheffing voor rekening van de gebruiker.

  5. United Knowledge is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van gegevens van betanden op de webserver en de daaruit voortvloeiende schade.

  6. Indien informatie geplaatst door Cliënt op een website gehost door of vanwege United Knowledge de oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan van een webserver van of vanwege United Knowledge, dan houdt United Knowledge zich het recht voor om deze directe oorzaak (tijdelijk) van de webserver te verwijderen, met restitutie van ongebruikte verbruiksvergoeding.

  7. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling en inclusief 21% BTW per jaar te worden voldaan.

  8. Abonnementskosten komen mede tot stand door een inschatting van het dataverkeer dat de betreffende dienst zal veroorzaken. Leverancier heeft het recht prijswijzigingen van derden (waarvan ze zich bij haar levering bedient) en van haar zelf door te voeren. Bij prijsverhogingen worden deze minimaal twee maanden van te voren aan Cliënt doorgegeven. Bij prijsverhogingen heeft Cliënt het recht de overeenkomst per de datum van het ingaan van de prijswijziging op te zeggen.

  9. United Knowledge is gerechtigd de toegang tot webapplicaties, webservers en websites tijdelijk te blokkeren indien de Cliënt een verplichting jegens United Knowledge niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, danwel indien Cliënt handelt in strijd met deze voorwaarden of andere voorwaarden van of vanwege United Knowledge. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van Cliënt onverlet.

  10. United Knowledge aanvaardt alleen aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid.

  11. United Knowledge is gerechtigd webapplicaties te wijzigen. Een wijziging die naar redelijk oordeel van United Knowledge aanmerkelijke aanpassingen vereist van de door Cliënt gebruikte apparatuur en programmatuur, zal ten minste één maand voor de invoering ervan aan Cliënt kenbaar worden gemaakt. Cliënt kan daarbij geen aanspraak maken op vergoeding van enige kosten of op vergoeding van schade.

  12. United Knowledge is bevoegd om de toegang tot webapplicaties of een deel daarvan te blokkeren, indien de webapplicatie of een deel daarvan (bijvoorbeeld door grote aantallen bezoekers) een storing en/of vertraging van het systeem van United Knowledge tot gevolg heeft. Alsdan kan United Knowledge zonder voorafgaand bericht aan Cliënt de toegang tot een webapplicatie of een deel daarvan blokkeren, dan wel andere maatregelen nemen om de storing en/of vertraging op te heffen.

  13. Tenzij anders vermeld in de offerte levert United Knowledge applicaties en webpagina’s op die functioneren als ze worden opgevraagd op de op dat moment meest gebruikte versies van de browsers Internet Explorer en Firefox, voorzien van de op dat moment meest recente versies van benodigde browser plug-ins. United Knowledge spant zich in om de applicaties en webpagina’s die zij oplevert in andere browsers te laten functioneren, en voor de bezoeker zo duidelijk mogelijk aan te geven welke systeemeisen voor gebruik van de webpagina essentieel zijn. United Knowledge kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen die optreden door het gebruik van andere dan genoemde computersystemen, browsers of door het ontbreken van de juiste plug-ins.

  14. Tenzij anders vermeld in de offerte worden interfaces van websites en applicaties ontworpen om te functioneren op een 17 inch beeldscherm.

 

Artikel 6: Overmacht

 

 1.  
  1. Omstandigheden buiten wil of toedoen van United Knowledge, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van United Knowledge gevergd kan worden, geven haar het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

  2. Als omstandigheden als in 6.1 bedoeld gelden onder andere: het niet, niet volledig of vertraagd leveren door leveranciers (waaronder mede begrepen host providers, acces providers en telecom providers), oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaar maken, vorst, werkstakingen en bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, defecten aan hadware en software, overstromingen en stormen, alsmede plotselinge verhogingen van invoerrechten, accijnzen of belastingen, alles zowel bij United Knowledge als bij derden waarvan United Knowledge afhankelijk is, en voorts alle overige oorzaken buiten de wil of het toedoen van United Knowledge ontstaan.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

 

 1.  
  1. Indien United Knowledge te kort komt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, zal zij de door Cliënt geleden directe schade tot maximaal 25% van het bedrag van de betreffende overeenkomst vergoeden. Tenzij de tekortkoming aan United Knowledge niet kan worden toegerekend. Vergoeding van hogere schade, dan wel van indirecte of gevolgschade is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  2. Iedere partij is aansprakelijk voor de schade door een fout als bedoeld in artikel 6:170 van het BW van die partij, zijn personeel of de door hem ingezette derden toegebracht aan de wederpartij, zijn personeel en/of aan derden.

  3. United Knowledge is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van zaken en/of gegevens die haar voor, door of namens Cliënt ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt ook voor gegevens die door Cliënt via webapplicaties, al dan niet aan derden ter beschikking zijn gesteld.

  4. United Knowledge is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van webapplicaties van of vanwege United Knowledge. Cliënt vrijwaart United Knowledge tegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van webapplicaties.

  5. Cliënt vrijwaart United Knowledge tegen alle schade aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van de door Cliënt via webapplicaties beschikbaar gestelde informatie.

  6. Cliënt staat er voor in dat alle door hem via webapplicaties verveelvoudigde en/of openbaar gemaakte informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Cliënt vrijwaart United Knowledge voor aanspraken van derden ter zake.

 

Artikel 8: opschorting, staking en ontbinding

 

 1.  
  1. United Knowledge is bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen jegens Cliënt tot United Knowledge op te schorten c.q. te staken, indien Cliënt in gebreke is met enige verplichting jegens United Knowledge, waaronder tevens begrepen het niet opvolgen van de in artikel 5.1 genoemde instructies.

  2. United Knowledge en Cliënt hebben het recht om, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet, de Overeenkomst tussentijds en zonder tussenkomst van enigerlei derde te ontbinden indien de wederpartij:

 • Surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

 • In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

 1.  
  1. Onverminderd haar overige rechten behoudt United Knowledge zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Cliënt handelt in strijd met haar betalingsverplichtingen en met artikel 5.5 en 5.6 van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan is United Knowledge tevens gerechtigd alle informatie van Cliënt op webservers van of vanwege United Knowledge met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te verwijderen.

  2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Cliënt. Opschorting, staking en/of ontbinding laten betalingsverplichtingen voor reeds geheel of gedeeltelijk door Cliënt ontvangen prestaties.

 

Artikel 9: wijziging van de voorwaarden

 

 1.  
  1. United Knowledge is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen in en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn voor Cliënt bindend 30 dagen na kennisgeving op schrift, per email of via de website www.unitedknowledge.nl.

  2. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging of aanvulling dient hij dit binnen de onder 9.1 genoemde termijn van 30 dagen schriftelijk aan United Knowledge mee te delen, waarna de Overeenkomst eindigt.

 

Artikel 10: voorbehoud van eigendom

 

 1.  
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle aan Cliënt geleverde of beschikbaar gestelde goederen, software en informatie eigendom van United Knowledge of haar toeleveranciers.

  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder begrepen auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, databankrechten, model- en merkenrechten) op de resultaten van de door United Knowledge aan Cliënt verleende diensten, verrichte werkzaamheden en geleverde prestaties bij United Knowledge of haar licentiegevers, ook indien Cliënt deze resultaten openbaar maakt zonder daarbij United Knowledge of haar licentiegever als maker te vermelden.

 

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1.  
  1. De overeenkomsten tussen Cliënt en United Knowledge worden beheerst door Nederlands recht.

  2. Alle geschillen voortvloeiend uit de onder 10.1 bedoelde overeenkomsten zullen – voor zover de wet dat toestaat – uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.